2010-09-20 overleg BenW

Persbericht: verslag overleg BenW

 

 Het lijkt stil rond de dorpsraad, maar niets is minder waar!  De berichtgeving is echter wel al een tijdje geleden, dus de hoogste tijd om u  te informeren over het reilen en zeilen van uw dorpsraad.

 

Het AED netwerk is volop in gebruik en heeft al enkele keren de hulpverlening voor een hartfalen snel op gang gebracht. Dank aan de vrijwilligers die zich hier voor inzetten!

 

Wij hebben  bij de inspraakavond over de bezuinigingen ons standpunt om o.a. het hertenkamp, de bibliotheek en het peuterspeelzaalwerk in stand te houden naar voren gebracht.

 

Tijdens ons overleg met BenW in september jl. zijn de volgende punten doorgesproken:
De reconstructie van de Herenweg/Middelweg is inmiddels afgerond en zijn er na de oplevering nog enkele aanpassingen verricht  aan de verkeersdrempel  bij JC Pardoes aan Opmeerse zijde en het voetpad bij loonbedrijf Klaver.
Nu  wordt nog klein reparatiewerk verricht vanaf de Oeverwal tot aan de Burg. Breebaartstraat.
Enkele kuilen worden nog gevlakt, zodat we zo veilig mogelijk op weg kunnen. 
Er zijn meerdere 30km zone borden geplaatst aan de Herenweg, zodat een ieder zich  bewust blijft dat hard rijden niet is toegestaan.
De opruimplicht in de hele gemeente van honden en paardenpoep binnen de bebouwde kom, is opgenomen in het raadsprogramma en daar wordt de komende vier jaar een beleid voor gemaakt. De hondenbakken worden vanwege kostenbesparing minder geleegd en dat is soms goed te merken aan de overvolle bakken. De  groenstroken en enkele onbebouwde percelen in Hoogwoud-Oost zijn gemaaid, het is in die wijk nog niet helemaal netjes, maar we verwachten dat daar nog aan gewerkt wordt.
De gemeente wilde contact opnemen met Hoogheemraadschap om het 60km kombord ter hoogte van tuincentrum De Boet te verplaatsen richting de Gouwe, na de afslag naar Hoogwoud-Oost.  De huidige plek werkt onzes inziens onveiligheid in de hand. Na overleg met de politie is besloten om het kombord niet te verplaatsen Voor het instellen van komgrenzen zijn richtlijnen. De komgrens verplaatsen naar achter de kruising past niet binnen de richtlijnen. Van deze richtlijnen afwijken, betekent afbreuk aan de uniformiteit, herkenbaarheid en voorspelbaarheid en dus een verwachte afname van de verkeersveiligheid. De verplaatsing van de komgrens betekent dat deze komgrens niet meer voldoet aan de richtlijnen van het CROW. Hierdoor zal de beoogde verlaging van de passeersnelheid, niet bereikt worden. Tevens zal het gebrek aan geloofwaardigheid van deze komgrens zijn terugslag hebben op de andere komgrenzen en verkeersmaatregelen. Door de politie is daarom ook geadviseerd om de komgrens op de huidige locatie te handhaven zodat deze Duurzaam Veilig wordt ingericht en aan de richtlijnen voldoet. Het bord hoeft dus niet verplaatst te worden.
We hebben voorgesteld of de gemeente na wil denken over een uitleenpunt voor boosters en rollators, met technische ondersteuning voor aanpassingen en reparaties.  Dit naar een voorbeeld van de gemeente Waalwijk. Op deze manier worden o.a. boosters en rollators niet meer bij het grof vuil  gezet of via tweedehandsmarkten verkocht. Boosters e.d. zijn te dure vervoersmiddelen om na een gebruiker te worden afgedankt.  
Er is gevraagd om leuningen te plaatsen op de houten vlonders  in Hoogwoud-Oost. De wethouder heeft besloten dat dit onnodig is daar er geen onveilige situatie  is.
Ook is er melding gemaakt van parkerende jongeren bij de seniorenflat in Hoogwoud-Oost,  waardoor ouderen hun auto verder van de flat moeten parkeren. Parkeerplekken zijn echter openbaar, dus mag ieder er parkeren. Als er ander overlast is kan dat bij de burgemeester worden gemeld.
Verder verwacht de gemeente geen verkeersoverlast voor Hoogwoud tijdens de a.s. reconstructie Langereis/ A.C. de Graafweg.  Er is helaas nog geen concreet nieuws over de ontwikkeling van het centrumplan.  Bij de bespreking van de structuurvisie jl. hebben wij gepleit voor een spoedige centralisatie van winkels in de kern Hoogwoud die heel belangrijk is voor de leefbaarheid van ons dorp. Daarbij is ook de toegankelijkheid van de Herenweg aan de orde geweest. We houden u op de hoogte.
Het lichtbeleid in de gemeente is besproken, waar het kan wordt de openbare energiezuinige straatverlichting  ‘s nachts gedimd of  een aantal overbodige lichtpunten niet meer aangezet.
Er wordt momenteel een Integraal Veiligheidsbeleid voor de gemeente opgesteld. Dit betreft zowel  onze woonomgeving, verkeersveiligheid en allerlei bedreigende situaties. Een bedreiging  is  o.a. het dealen en gebruik van drugs in Hoogwoud.
Eindelijk wordt er gestart met de bouw van het multifunctioneel centrum op  de Weijver en hopen wij op een voorspoedig verloop.
Regelmatig komt ons ter ore dat bewoners geen melding maken van welk soort overlast dan ook, maar zich wel ergeren.  U kunt met  uw klacht terecht  bij Meldpunt Overlast tel: 0226-360 231. Alleen dan kunnen maatregelen worden ondernomen om de klachten te verminderen.

 

Heeft u nog vragen of verzoeken of dan kunt u terecht via onze website www.dorpsraadhoogwoud.nl bij de link Contact of u komt persoonlijk even langs.  Altijd welkom!!