2013-04-08 notulen bestuurlijk overleg

Notulen bestuurlijk overleg 8 april 2013

Aanwezig: Adrie, Angelique, Nancy, Michel, Wim

Afwezig (met afbericht) Bart

Adrie heet iedereen welkom en opent de vergadering

1
Binnengekomen stukken/mededelingen

Jaarbericht 2012
van de Koninklijke Heidemaatschappij

Nancy bericht
dat de 1000 euro subsidie van de gemeente is ontvangen.

2
Notulen van het bestuurlijk overleg van 25
februari 2013

Deze worden
ongewijzigd goedgekeurd

3
Verslag bijeenkomst voorbereiding WMO avond van
11 maart 2013

Deze wordt
meegenomen in punt 5.

4
Evaluatie Overleg met B&W

Wie toen
aanwezig was, had een goed gevoel over de avond.

We hadden het
idee dat het College actief meedacht over het verbeteren van het overleg. De
jaarplanning van de gemeente zal eerder naar buiten worden gebracht, waardoor
wij op tijd kunnen anticiperen op zaken die in de commissies behandeld gaan
worden.

Nancy ziet graag
de overlegstructuur zoals die in bijv. Medemblik of Zijpe wordt gehanteerd ook
bij ons wordt ingevoerd. Zij gaat achter blauwdrukken aan die wij dan bij de
gemeente kunnen voorleggen.

5
Opzetten van de discussieavond rond WMO de
Kanteling

De avond gaat er
als volgt uitzien:

Adrie opent de
vergadering en kondigt Elly Deutekom aan

Inleiding door
wethouder Deutekom 10 minuten

Discussie in
groepjes 6 x 10 minuten 60 minuten

Terugkoppeling
naar de hele groep 15 minuten

Afsluiting door
Adrie (rond kwart voor 10)

Te organiseren:

Nancy regelt de
tekst die André Martherus gegeven had. (toestemming)

Michel regelt de
6 stellingen

Adrie zorgt voor
de uitdraai van de stellingen

Wim vraagt Elly
Deutekom en stuurt een herinnering naar alle betrokkenen met een vraag over de
aanwezigheid.

We zullen
achteraf naar alle betrokkenen een verslag sturen.

6
Uitnodiging Openbare vergadering Partij van de
Arbeid 24 april 2013

We besluiten niet
op de uitnodiging in te gaan, maar als antwoord een brief naar alle fracties te
sturen. De strekking daarvan is dat wij – sinds het dualisme in de
gemeentelijke politiek en B&W alleen uitvoerend orgaan is- ervaren dat we
eerder bij de fracties moeten zijn als het om adviseren gaat, dan bij het
College.

We willen de
fracties vragen na te denken over een overlegstructuur die voor alle partijen
werkbaar en nuttig is.

7
Rondvraag

Nancy wil graag
dat we meer publiceren naar buiten toe, zowel op de website als in media, zoals
de Koggenlander of de Lastdrager. Rond de WMO kunnen we straks publiceren

Adrie meldt dat
de gemeente binnenkort wil overgaan tot sloop in de Graaf Florisstraat en niet
wacht op de uitslag van de bezwarenprocedure.

Een kort geding
moet dit tegen gaan houden.

Volgende
vergadering: 13 mei a.s.