2013-06-20 notulen bestuurlijk overleg

Notulen bestuurlijk overleg 20 juni 2013

Aanwezig: Adrie, Angelique, Nancy, Bart, Wim Gast: Niko de Groot

Afwezig (zonder afbericht) Michel

Adrie heet iedereen welkom en opent de vergadering

1
Inspraak burgers/ overleg dorpsraden< >
gemeente

Niko de Groot is
gast en geeft ons gevraagd zijn visie op het functioneren van de dorpsraad en
hoe deze in zijn ogen zou moeten zijn.

In het convenant met de gemeente wordt niet of nauwelijks gesproken over de communicatie en de
taken van een dorpsraad, de rol van de burgemeester en de gemeenteraad. Na een stevige discussie gaan we de voorgestelde plannen uitwerken.

2
Binnengekomen stukken/mededelingen

Enkele reacties
op de windturbine enquête per mail.

Nancy geeft aan
dat er problemen waren met het bankpasje ( is opgelost)

3
Notulen van het bestuurlijk overleg van 13 mei 2013

Deze worden
ongewijzigd goedgekeurd.

4
De windmolenturbines

De uitslag van de enquête wordt
gestuurd naar diverse instanties.

Wim vraagt hiervoor aan de Weere
de verzendlijst die zij gehanteerd hebben.

De uitslag komt ook op onze site

We beleggen in het najaar een
openbare vergadering waarin we diverse visies op de windmolenturbines aan bod
willen laten komen. Mogelijke onderwerpen: het rendement van deze turbines,
andere vormen van groene (blauwe) stroom onderwaterturbines, zonnecollectoren (
namen zijn genoemd van Hans van Breugel, de vereniging van omwonenden
windturbines, Zon) Adrie en Nancy gaan hier achteraan om sprekers te regelen
voor het najaar.

Nancy gaat naar de bijeenkomst
van De Weere

5
Andere lopende zaken/ rondvraag:

Centrumplan: nog
steeds geen nieuws

Uitslag van de zaak seniorenwoningen Graaf
Florisstraat 18 juli

Vervolg WMO: Angelique en Wim maken een concept idee
voor de openbare vergadering met als onderwerp WMO. We willen dan met
onderwerpen uit het leven gegrepen komen.

19 augustus bestuurlijk
overleg

In september een openbare
vergadering over de windmolenturbines

In de week van 4 november
een openbare vergadering over de WMO

Nancy informeert naar de
beschikbaarheid van Op Stap.

Evaluatie gezamenlijk diner:
goed en gezellig! Jammer dat Bart er niet bij was.