2014-08-25 notulen bestuurlijk overleg

Notulen bestuurlijk overleg 25 augustus 2014

 

            Aanwezig: Adrie, Angelique, Mariska, Nancy, Wim

Afwezig:, Bart

 

1             Binnengekomen stukken/mededelingen                                                    

Brief gemeente Opmeer over subsidieherzieningen vanaf 2015

Brief gemeente over bijeenkomst sociaal beleid in november

Werkplaats 17

Nieuwsbrief Heidemaatschappij

2             Notulen van het bestuurlijk overleg van 17 april 2014                            

Deze worden ongewijzigd goedgekeurd.

3             Evaluatie huiskamergesprekken

De gesprekken hebben met wisselend succes plaats gehad. Het bleek vaak moeilijk genoeg gemotiveerde mensen bij elkaar te krijgen. De gesprekken die er geweest zijn, brachten voldoende aanknopingspunten voor ons leefbaarheidsplan op.

Mariska benadert nog Anneke Kalb van de Lindenhof.

4             Opzet dorpsvisie/leefbaarheidsplan

We nemen de hoofdpunten uit de gesprekken door die in ons plan terug gaan komen. De kleinere praktische tips/opmerkingen van de bewoners komen in een lijst van aandachtspunten voor de gemeente.

Angelique heeft aantekeningen gemaakt van wat we in onze dorpsvisie willen plaatsen. Zij en Wim maken een concept dat ze in het volgend bestuurlijk overleg zullen aanbieden.

.

5             Centrumplan

De Spar blijft definitief op de bestaande locatie zitten. De invulling van het winkelgedeelte in het nieuw te bouwen centrumplan blijft een probleem. En hoe langer het plan op zich laat wachten hoe meer ondernemers zich lijken terug te trekken. Adrie bespreekt onze zorg met de ondernemersvereniging en kijkt of de o.v. en de dorpsraad wellicht de krachten kunnen bundelen.

6             Agendapunten voor het najaarsoverleg met B&W

Dit overleg vindt plaats op maandag 22 september, aanvang 20.15 uur

Communicatie tussen gemeente en dorpsraad rond het Centrumplan

Dorpsvisie/leefbaarheidsplan, de stand van zaken

Formatie Dorpsraad Hoogwoud

Jaarplan gemeente, toesturen van stukken

7             Dorpsraad Hoogwoud op Facebook

We besluiten een Facebookpagina van de Dorpsraad Hoogwoud te starten. Dit om nóg actueler en directer contact te kunnen hebben met onze achterban. Mariska maakt een opzet en zal de pagina gaan beheren..

8             Formatie Dorpsraad Hoogwoud

Angelique en Wim treden per 1 januari af. Dit betekent dat er dan nog 4 leden overblijven. Om de dorpsraad te laten groeien tot de gewenste grootte zijn er 4 nieuwe leden nodig. Dit vraagt een actieve werving.

Er zal een algemene oproep komen. We vragen ook de gemeente om advertentieruimte op hun pagina.

9             Rondvraag

Geen punten, alleen een paar data:

Angelique en Wim komen 15 september bij elkaar voor het opstellen van het conceptstuk dorpsvisie.

Volgende bijeenkomst: 27 oktober, opnieuw bij Nancy thuis.