2015-09-22 notulen overleg BenW

Overleg
Burgemeester & Wethouders met Dorpsraad Hoogwoud

22 september 2014
om 20.15 uur.

Aanwezig:

College
van B&W:

G.J.A.M. Nijpels (burgemeester), E.
Deutekom-Muntje Werff (wethouder),

H. Stoker (wethouder) en M.A.S. Winder
(secretaris)

Notulist(e): A. Jonker.

Dorpsraad
Hoogwoud:

A. Vlaar (voorzitter), W. de Haan (secretaris),
mevrouw A. Onderwater (lid)

Afwezig
met kennisgeving: R.A.H.P. Heijtink (wethouder), mevrouw N. Bakker (lid), B. Knobbe
(lid), mevrouw M. Zoon (lid)

1.
Opening en
mededelingen.

Verslag/afsprakenlijst
(intern) van de vergadering d.d. 12 mei 2014.

Het
verslag wordt goedgekeurd.

3.
Woonkamergesprekken

De woonkamer gesprekken zoals de vorige
bijeenkomst besproken hebben plaatsgehad.

Uit deze gesprekken zijn voldoende
aanknopingspunten ingebracht om een dorpsvisie/ leefbaarheidsplan op te
stellen. Dit plan zullen wij in het najaar 2014 uitgewerkt hebben en aanbieden.

Daarnaast zijn tijdens de gesprekken veel
praktische tips en wensen van de inwoners naar voren gekomen. Deze zullen wij
in een lijst aanbieden en vragen u te kijken wat u met deze tips en wensen kunt
doen.

Enkele zorgpunten die naar voren zijn
gekomen uit de woonkamergesprekken zijn:

- Wonen (welke
woningen)

- Zorg en welzijn (vooral
ouderen)

- Veiligheid (verkeer)

- Zorg om leegstand
boerderijen.

In reactie op dit laatste punt geeft
wethouder H. Stoker aan dat in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied daar
extra aandacht aan is besteed.

4.
Communicatie tussen
gemeente en dorpsraad betreffende het centrumplan Hoogwoud

In de commissie ruimte is een concept
voorontwerp bestemmingsplan besproken. Dit plan kregen wij als bijlage bij de
uitnodiging voor de commissievergadering te zien. Omdat dit plan uitging van
een begane grond met woningen in plaats van winkels/horeca reageerden wij als
Dorpsraad Hoogwoud nogal verontrust. We hebben inspraakgelegenheid bij de
commissie aangevraagd. Tijdens deze bijeenkomst werd ons duidelijk gemaakt dat
het plan niet qua inhoud besproken zou worden en dat wij te vroeg waren met
inspreken. We voelden ons op dat moment neergezet; ons uitnodigen en niets
mogen melden verbaasde ons. Ons inzien was een en ander niet nodig geweest als
wij van tevoren goed waren geïnformeerd over de fase waarin het voorstel zich
bevindt. We vragen u dan ook in de toekomst ons op de hoogte te houden van elke
stap.

In antwoord hierop geeft wethouder Stoker
aan dat het bestemmingsplan in de commissie uitgebreid is toegelicht door een
externe deskundige.

Er is aangegeven dat in het vierde kwartaal
naar verwachting de inspraakprocedure wordt gestart.

5.
Jaarplan gemeente,
toesturen van stukken

Aan het begin van dit kalenderjaar is de
jaarplanning naar de dorpsraad verzonden.

Volgens de dorpsraad is er sindsdien één
document (beleidsplan integraal veiligheidsbeleid)

toegezonden.

De gemeentesecretaris antwoordt dat volgens
zijn overzicht meerdere documenten zijn toegezonden. De lijst zal na de
vergadering worden overhandigd zodat de dorpsraad e.e.a. nog kan nakijken.

6.
Mededeling: Formatie
Dorpsraad Hoogwoud

Op dit moment bestaat de Dorpsraad Hoogwoud
uit 6 leden.

Op 1 januari 2015 zit de zittingsperiode
van Angelique Onderwater en Wim de Haan erop.

Beiden zullen na die datum niet terugkeren
in de dorpsraad.

Om de gewenste grootte van 8 leden te
bereiken, zullen 4 nieuwe kandidaten gevonden moeten worden. Wij houden u van
wijzigingen op de hoogte.

7.
Raadsprogramma
2014-2018, ingebracht door gemeente Opmeer

De burgemeester geeft een uitleg over het
raadsprogramma en haalt enkele accenten naar voren. De dorpsraad heeft kennis
genomen van het Raadsprogramma en heeft daarover geen vragen.

Rondvraag.

Hiervan
wordt geen gebruik gemaakt.

Sluiting.