2014-12-09 notulen bestuurlijk overleg

Notulen bestuurlijk overleg
9 december 2014

Aanwezig: Adrie, Angelique,
Nancy, (later) Mariska en Wim

Gasten: Antonet Strooper en
Gert-Jan Pronk ( adspirant-leden)

Afwezig met afbericht: Bart

Opening: Adrie heet iedereen en
in het bijzonder Antonet en Gertjan welkom

Kort wordt de vergaderstructuur
van de dorpsraad uitgelegd.

1
Binnengekomen stukken/mededelingen

Brief gemeente Opmeer voorontwerp Centrumplan

Brief gemeente Opmeer uitnodiging Kerstborrel

Brief gemeente Opmeer uitnodiging gesprek
burgerparticipatie

Ik voeg eraan toe (vandaag
ontvangen en doorgemaild)

Brief gemeente Opmeer reactie op bezwaar bezuinigingen

2
Notulen van het bestuurlijk overleg van 27
oktober 2014

Deze worden ongewijzigd
goedgekeurd.

Er is een vraag over wanneer we
een reactie van de gemeente kunnen verwachten op ons bezwaar tegen de
bezuinigingen op de Lindehof.

Het antwoord is inmiddels bij de
binnengekomen stukken te vinden.

3
Evaluatie openbare vergadering over het
leefbaarheidsplan

Er was een teleurstellend kleine
opkomst. De Pieter Bossenstraat was goed vertegenwoordigd. Alle punten van het
plan zijn doorgenomen en er vinden een paar toevoegingen plaats.

4
Definitief leefbaarheidsplan

We nemen de aantekeningen van de
openbare vergadering door.

Er komen toevoegingen over het
kruispunt Herenweg/ Oeverwal, bord bij
zebrapad en het trillen van het tweede deel Burg. Hoogenboomlaan, vooral door
zwaar verkeer. Angelique heeft de aanpassingen genoteerd en zal het plan daarop
aanpassen. Vervolgens worden er 20 mooie exemplaren gedrukt. We gaan het plan
officieel overhandigen aan de burgemeester. (pers erbij) Na de overhandiging
van het eerste exemplaar krijgen B&W. de fracties en de andere adviesraden het plan digitaal en op
papier toegestuurd/uitgereikt.

5
Burgerparticipatie

Adrie en Nancy zullen de
dorpsraad vertegenwoordigen bij het
gesprek dat 11 december met de werkgroep Burgerparticipatie plaats zal vinden.

Het gesprek moet o.i. over de
overlegstructuur van gemeente en adviesraden gaan. De uitnodiging bleef erg bij
het onderwerp WMO hangen. We zullen zien wat het gesprek brengt.

6
Voorontwerp Centrumplan

In het plan wordt weinig
gesproken over verkeersmaatregelen.

We willen dat onderzoek wordt
gedaan naar de toekomstige verkeersbewegingen. Ook moeten we er scherp op zijn
dat niet te snel wordt overgegaan op woningen op de parterre als zich geen
kandidaten voor de winkelruimte melden. Adrie stelt een brief op om onze ideeën
kenbaar te maken richting gemeente. Ook komt er een stukje voor de diverse
media.

7
Dorpsraad Hoogwoud op Facebook

Mariska heeft nog geen pagina
ontworpen. Gert-Jan biedt aan dit te doen en deze pagina ook bij te houden.
Nancy en Wim leveren materiaal hiervoor aan.

8
Formatie Dorpsraad Hoogwoud

Antonet en Gert- Jan zijn
adspirant-leden.

Definitieve toetreding wordt in
een later stadium beslist..

Andere kandidaten zullen nog
gevraagd worden.

Wim draagt het secretariaat over
aan Nancy.

Adrie bedankt Angelique en Wim
voor hun werk voor de Dorpsraad. Er zijn mooie dingen voorbijgekomen in de
afgelopen jaren; we zien een goede ontwikkeling in het werk van de Dorpsraad
Hoogwoud.

Mariska ziet graag de
vergaderingen verhuizen. De beste optie blijkt de dinsdag in de oneven weken te
zijn.

9
Rondvraag

Mariska laat weten naar
aanleiding van de drugspakketjes op de begraafplaats, dat het belangrijk is
feiten te verzamelen en deze door te spelen naar de wijkagent. Dan kan deze
accurater handelen.

Volgend bestuurlijk overleg: 27 januari 2015 Dr. Pool