Home

Agenda voor het bestuurlijk
overleg 25 augustus 2014

1 Binnengekomen stukken/mededelingen

2 Notulen van het bestuurlijk overleg van 17 april 2014

3 Evaluatie huiskamergesprekken

4 Opstellen dorpsvisie

5 Centrumplan

6 Najaarsoverleg met B&W

7 Dorpsraad Hoogwoud op Facebook

8 Formatie Dorpsraad Hoogwoud (actieve werving)

9 Rondvraag