Left

U bent bezoeker: 202963

2010-09-20 notulen overleg BenW

Verslag van het overleg  Burgemeester & Wethouders met Dorpsraad Hoogwoud
op 20 september 2010 om 20.15 uur in het gemeentehuis van Opmeer
 

Aanwezig:
College van B&W:
G.J.A.M. Nijpels (burgemeester, E. Deutekom-Muntjewerff (wethouder),
R. Heijtink (wethouder), H. Stoker (wethouder)  M.A.S. Winder (secretaris)
Notulist(e): A. Jonker
Dorpsraad Hoogwoud:
A. Vlaar (voorzitter), mevrouw N. Bakker (lid), mevrouw B. Hoogeveen (lid),
Afwezig: W. de Haan (secretaris), M. Hoogland (lid) B. Knobbe (lid).
1.         Opening en mededelingen.
De burgemeester opent de vergadering.
a.     Korte uitleg over de structuurvisie.
De Provincie heeft dit jaar de nieuwe structuurvisie vastgesteld, deze moet vertaald worden naar een lokale structuurvisie.
De gemeenteraad heeft ingestemd met het opstellen van een structuurvisie en een stedenbouwkundig bureau heeft opdracht gekregen om de gemeente daarbij te ondersteunen.
Uit hun bevindingen moet een sterkte zwakte analyse worden gemaakt, de zgn. quickscan.
Als de quickscan gereed is wordt deze zo spoedig als mogelijk naar de dorpsraad gestuurd.
In de structuurvisie gaat het in grote lijnen over wonen, werken, recreatie, landbouw, verkeer, voorzieningen en de natuur in de hele gemeente.
Op 5 oktober 2010 was er een eerste discussie waarbij twee personen uit dorpsraad uitgenodigd zijn.
            Actie: geen
3.         Opruimplicht hondenpoep.
In een eerder overlegmoment leek het College positief te staan tegenover een algehele opruimplicht. Bij het daaropvolgende overleg werd ons verzocht eerst te onderzoeken hoe groot het draagvlak voor een dergelijke maatregel was. In onze openbare vergadering was men vervolgens unaniem voor een algehele opruimplicht (ook de aanwezige wethouder en raadsleden). Nu blijkt een ander besluit te zijn genomen.
Waarom deze veranderde zienswijze?
            Op dit moment is handhaven niet mogelijk.
Er is een parttime bijzonder opsporingsambtenaar (BOA) in dienst. Het aantal uren van deze BOA moet op termijn worden uitgebreid.
            In het raadsprogramma wil het college zich hard maken voor een opruimplicht voor de
hele gemeente. Het streven is om op termijn de hondenbelasting af te schaffen.
Vanuit de dorpsraad komt de vraag of er misschien een campagne voor bewustwording moet komen? Men mist in de brief het opruimen van de paardenpoep. Is het mogelijk dat vanuit de manege de ruiters een schep en plastic tas mee wordt gegeven waarmee de poep kan worden opgeruimd? In de gemeente Leeuwarden wordt dit ook gedaan.
Wethouder Stoker kan zich vinden in het benaderen van de maneges.
            Actie: De gemeente schrijft een brief naar de maneges.
 4.        Renovatie Herenweg/Middelweg.
Hoe kijkt de gemeente aan tegen de werkzaamheden?
Is men tevreden over de kwaliteit en de drempels?
Is men tevreden over de inrichting van de 30km zone?
De werkzaamheden zijn naar tevredenheid en volgens bestek uitgevoerd door de aannemer. De drempel bij de kerk zal aan de zuidzijde nog worden aangepast, omdat deze niet aan de vooraf gestelde eisen voldoet. Aan de inrichting van de 30 km/u zone is niets veranderd.
Dit is ook bij de inspraak duidelijk gecommuniceerd.
De dorpsraad vindt dat de renovatie van de Herenweg/Middelweg met goed resultaat is gedaan. Bij de heer A. Klaver valt echter de weg schuin weg en op bepaalde plaatsen blijft water staan. Dit euvel is bij de gemeente bekend, het “inklinken” moet later nog worden bijgewerkt. De dorpsraad vindt het jammer dat de verzakkingen al merkbaar zijn, hij vindt dat een renovatie toch wel 10 tot 15 jaar moet meegaan.
De ontwikkelingen zullen door de gemeente in de gaten worden houden.
Dorpraad deelt mee dat er contact is geweest met de heer Peter Duinker (hoofd CTW) over het stuk van de Herenweg. Na de zomervakantie zal vanaf benzinestation Tuk tot de Burg. Breebaartstraat worden nagekeken.
De onderhouderhoudswerkzaamheden zullen vóór december 2010 gereed zijn.
Vanuit de bewoners is bij de dorpsraad gemeld dat “de baan weer open is” er wordt weer hard gereden.
Het 30km-bord ter hoogte van de woning van de heer Blauw is slecht zichtbaar vanwege begroeiing. Beter zou zijn dit bord op het hoekje bij de woning van de heer Deken te plaatsen.
 Actie: Het bord is inderdaad vrij slecht zichtbaar. Het is de locatie van het snelheidsdisplay dat op dezelfde bevestigingsplaat wordt gemonteerd. Het 30km-bord gaat er dan tijdelijk af. Het bord hangt zo hoog, omdat het dan niet eenvoudig bereikbaar is voor vandalen. We zullen in de maand oktober het bord zo mogelijk iets laten zakken en/of takken snoeien zodat het bord zichtbaar is.
  
 5.        Voortgang SJJO.      
Hoe staat het met de aan/verbouwplannen Multifunctionele accommodatie (MFA) bij
“de Weijver”?
           
Wethouder Deutekom deelt mee dat aan de raad een voorstel wordt gedaan om een extra
krediet beschikbaar te stellen. Naar verwachting zal begin december 2010 met de bouw van
de MFA worden begonnen. In september/oktober 2011 zal de bouw van de accommodatie
gereed moeten zijn. Er moet veel gebeuren maar er is een grote bereidheid bij de jeugd om
met de bouw te beginnen.
            Actie: geen.
  6.       AED project.  
Hoe kijkt het College naar de uitvoering en afronding van dit project?
Zijn er contracten getekend?
            Is er een evaluatie geweest?
Onlangs is op de laatste (19de) locatie een AED-apparaat geïnstalleerd. Tot nu toe is er viermaal een alarm gegeven om een slachtoffer te helpen. In december wordt een bijeenkomst georganiseerd voor alle AED-opgeleide vrijwilligers.  Er is nog niet geëvalueerd, het project loopt net. De vraag of er contracten zijn getekend is een uitvoerings-verantwoordelijkheid. Voor het onderhoud e.d. zijn contractuele afspraken vastgelegd.
De dorpsraad deelt mee dat er een bijeenkomst is geweest in De Weere. Er moet nog veel
worden kortgesloten.
Wethouder Deutekom antwoordt dat men voornemens is voor het  eind van het jaar
vrijwilligersbijeenkomsten en bijscholing van nieuwe medewerkers te organiseren.
Zij geeft aan dat de dorpsraden zijn betrokken bij het zoeken naar vrijwilligers, lokaties etc. 
De EHBO verzorgt de AED-opleiding.
Actie: geen
  7.       Drugsgebruik in de gemeente Opmeer.
Heeft de gemeente in kaart hoe het met het drugsgebruik zit?
Wat wordt er ingezet?
Hoe denkt het College over de thuisdrugtest?
Laatste onderzoek naar o.a. drugsgebruik in Opmeer is de Jeugdmonitor 2009 (door I&O research). Drugsgebruik is geen speerpunt in bijvoorbeeld ons lokaal gezondheidsbeleid.
Burgemeester legt uit dat op dit moment in onze gemeente wel herkenning is van drugsgebruik maar in lichtere mate dan in andere delen van het land.
De drugsgebruikers zijn wel in beeld.

Vanuit de dorpsraad wordt gevraagd of de jongeren handvatten aangereikt krijgen van de gemeente.
Burgemeester antwoordt dat dit niet het geval is, de algehele lijn gaat goed.
Wethouder Stoker vult aan dat de bezitters van de cafés door middel van hun vergunning “sociale hygiëne”, de vroegere horecavergunning, hier op moeten letten.
Thuisdrugstesten zijn per internet in ruime mate verkrijgbaar, het wordt o.a.
‘verkocht’ als mogelijkheid voor ouders om drugsgebruik van kinderen bespreekbaar te maken. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de ouders.
Actie: geen
  8.       Centrumplan.
            Is er nog iets nieuws te melden?
Concrete zaken zijn er op dit moment nog niet te melden.
            Actie: geen
  9.       Herinrichting knooppunt Langereis / AC de Graafweg.
Welke gevolgen heeft de herinrichting voor Opmeer/Hoogwoud?
Zijn er omleidingen nodig?
Wat is het tijdspad?
De aannemer heeft 16 augustus opdracht gekregen. Het betreft een design- en
constructopdracht. De vergunningen worden binnenkort aangevraagd. De dubbele kruising wordt vervangen door een rotonde met vrij liggend fietspad, en er worden vier bruggen aangelegd of vervangen.
Er zal worden begonnen met het ophogen, vervolgens worden de bruggen aan noord- en zuidkant aangelegd, dit zal medio februari 2011 beginnen, het verkeer op de N241 wordt vervolgens over de zuidbrug geleid en dan wordt de rotonde en andere bruggen aangelegd.
30 december 2011 moet alles klaar zijn.
In principe wordt het doorgaand verkeer ter plaatse omgeleid. Het kan voorkomen dat de verschillende stukken Langereis tijdelijk niet toegankelijk zijn.  
Vanuit de dorpsraad wordt de vraag gesteld of Hoogwoud extra drukte kan verwachten door
deze werkzaamheden. Wethouder Stoker antwoordt dat dit niet wordt verwacht, het verkeer
wordt ter plaatse omgeleid.
Hierna komen aan de orde:
-                       De Veken – Heerenweide
-                       op de AC de Graafweg wordt de kruising Lindengracht-de Veken aangepast, het wordt ruimer. Op de AC de Graafweg komen afslagstroken.
-                       Wanneer Heerenweide gereed is komt er een nieuwe kruising De Veken-Heerenweide met verkeerslichten.
Provincie bepaalt of en in welke volgorde met deze projecten wordt gestart.
            Actie: geen
10.       Rondvraag.
Dorpsraad Hoogwoud stelt een vraag over de signalen dat een UMTS-antenne schadelijk zou zijn voor de volksgezondheid. De dorpsraad ontving hierover een zorgelijke brief van omwonenden. Aan het college is op 14 september 2010 een brief gestuurd maar die is nog niet door het college gezien.
Burgemeester deelt mee dat er een formeel antwoord aan de burgers wordt gestuurd, deze brief wordt in kopie aan de dorpsraad gestuurd.
Actie: gemeente (op (dagtekening) 7 oktober 2010 is er een brief aan de inwoners gestuurd m.b.t. de UMTS-antenne. Deze brief zal in kopie aan de dorpsraad worden gezonden.
            De dorpsraad deelt mee dat er in Hoogwoud-Oost veel vuil/onkruid wordt aangetroffen in de
groenstroken langs de wegen.
           
            De dorpsraad vraagt aandacht voor het bord 60 km bij de Boet aan de Oosterboekelweg
voor de afrit Hoogwoud-Oost. Dit bord moet misschien ná de afslag geplaatst worden.
Actie: Bij navraag op de afdeling kan u gemeld worden dat er al is overwogen de kruising een 50-km regime te geven door de bebouwde kom te verplaatsen. Hierover is ook overleg gevoerd met de politie. Voor het instellen van komgrenzen zijn richtlijnen. De komgrens verplaatsen naar achter de kruising past niet binnen de richtlijnen. Van deze richtlijnen afwijken betekent afbreuk aan de uniformiteit, herkenbaarheid en voorspelbaarheid en dus een verwachte afname van de verkeersveiligheid. De verplaatsing van de komgrens betekent dat deze komgrens niet meer voldoet aan de richtlijnen van het CROW. Hierdoor zal de beoogde verlaging van de passeersnelheid, niet bereikt worden. Tevens zal het gebrek aan geloofwaardigheid van deze komgrens zijn terugslag hebben op de andere komgrenzen en verkeersmaatregelen. Door de politie is daarom ook geadviseerd om de komgrens op de huidige locatie te handhaven zodat deze Duurzaam Veilig wordt ingericht en aan de richtlijnen voldoet. Het bord hoeft dus niet verplaatst te worden
 
De dorpsraad geeft aan dat in het kader van de bezuinigingen de uitgifte van AWBZ-middelen zoals boosters, misschien onderling kunnen worden uitgeleend.
Deze suggestie wordt door de gemeente meegenomen, dit is een onderdeel van de gevolgen van de bezuinigingen. Sommige gemeenten doen dit zelf, het is soms beter dit bij de eigen gemeente te houden dan dat dit van hogerhand wordt opgelegd.
De dorpsraad stelt voor het uitleenpunt bij gemeente te plaatsen/houden. Er kan iemand worden aangesteld voor het technisch onderhoud.
De dorpsraad zegt opmerkingen te hebben gekregen van bewoners aan de Oeverwal. Het zou gaan om de houten vlonders die geen leuning hebben.
Wethouder Stoker heeft ter plekke de situatie bekeken. In overleg met de afdeling CTW lijkt de aanschaf van leuningen niet nodig. Er is geen sprake van een onveilige situatie.
Op het parkeerterrein bij de seniorenwoningen in Hoogwoud Oost is er veel overlast door jongeren. De parkeerplaatsen voor de senioren zouden veelal bezet raken.
            Dit parkeerterrein is openbaar, iedereen mag hier gebruik van maken.
            Burgemeester stelt voor om verdere overlast via een mailbericht aan hem te laten weten.
            Actie: dorpsraad
De dorpsraad geeft aan dat het eenrichtingsverkeer bij Burgemeester Heijmansstraat niet werkt. Met het halen en brengen van de kinderen door ouders die met de auto komen, ontstaan er zeer onveilige situaties.
De dorpsraad stelt voor om in plaats van hele weg reconstrueren, aan de kant van scholen parkeerplaatsen kunnen worden aangelegd.   
           
Wethouder Stoker antwoordt dat er bij een te lange fiets- of loopafstand een reden is om kinderen met de auto naar school te brengen. Misschien zouden ouders, die dichtbij de school wonen, bewuster om moeten gaan met het halen en brengen van hun kinderen met de auto.
De kruising van de Adriaan Slickerstraat-Heijmansstraat wordt breder, daardoor ontstaat een soort vernauwing waardoor de auto’s minder hard kunnen rijden.
Burgemeester wil eerst het effect van deze maatregelen afwachten.
Er is een bijzonder opsporings ambtenaar ingezet, ook het effect daarvan wil hij afwachten.
Actie: geen.
 11.      Sluiting.
            De voorzitter/burgemeester dankt een ieder voor zijn komst en sluit daarna de vergadering.