Verslag openbare vergadering 24 september 2013

Aanwezig van de Dorpsraad Hoogwoud: Adrie, Nancy, Michel, Wim

(Afbericht van Angelique en Bart)

Als sprekers: wethouder H. Stoker en D. Nobel van de Groetpolder.

Afbericht van J. Rodenburg (provincie)27 belangstellende inwoners.

Voorzitter Adrie Vlaar opent de vergadering en heet iedereen
welkom, met name de sprekers H. Stoker en D. Nobel. Hij vertelt dat de heer J.
Rodenburg van de provincie afbericht heeft gegeven en dat deze een brief heeft
gestuurd die later zal worden voorgelezen.

De voorzitter geeft in een korte uiteenzetting weer wat
vooraf is gegaan aan deze vergadering en geeft vervolgens de uitslag van de
enquête die onder de bewoners van de Gouwe, Herenweg/Middelweg, Groene Wuiver
en het achterste deel van Hoogwoud –Oost is gehouden. Deze laat zien dat een
grote meerderheid voor windenergie is, maar dat een nog grotere meerderheid
tegen windturbines in de gemeente Opmeer is. Vervolgens geeft hij het woord aan
de heer Stoker, die het standpunt van de gemeente duidelijk zal maken:

De gemeente is tegen plaatsing van windturbines binnen de
gemeentegrenzen.

De gemeenteraad is unaniem tegen. Dit is ook vastgelegd in
de structuurvisie. Deze is geldig tot 2025. De provincie heeft dit
geaccordeerd.

Het gebied achter Tuk (Oosterboekelweg) is een
weidevogelgebied; het gebied bij de Gouwe is cultuurhistorische grond en staat
op de lijst van Belvedere. Beide zijn reden om geen windturbines toe te staan
in dit gebied.

Het rijk streeft naar een opbrengst van 6000 megawatt in
2020. Hiervoor heeft het rijk Noord-Holland 580 megawatt toegewezen en 2 %
extra in 2016. Dit aantal moet in de Wieringermeer gehaald worden. Er wordt
vanuit de zaal verteld dat inmiddels 680 megawatt aan Noord-Holland is
toebedeeld en er wordt getwijfeld of dat in de Wieringermeer haalbaar is. Dan
nog – zo zegt de wethouder – zal niet het gebied in Opmeer in beeld komen

Vanuit de zaal wordt gevraagd hoe het kan dat zakelijk
belang of individueel belang boven het maatschappelijk belang wordt gesteld.
Dit is een discussie die deze avond niet gevoerd gaat worden. Feit is dat Eneco
geld betaalt aan agrariërs zonder te weten of er ooit turbines zullen komen.

Vanuit de zaal wordt gevraagd of er na de provinciale
verkiezingen niet alle besluiten opzij gegooid kunnen worden. Daar zijn
natuurlijk geen garanties over te geven.

De structuurvisie blijft tot 2025 overeind.

Na de heer Stoker is de provincie aan de beurt. Bij
afwezigheid van de heer Rodenburg leest voorzitter Adrie Vlaar de brief voor
die de heer Rodenburg heeft gestuurd. De inhoud van deze brief komt overeen met
het standpunt van de gemeente: binnen de grenzen van Opmeer komen geen
windturbines.

Daarna geeft de voorzitter het woord aan de heer D. Nobel.
De heer Nobel is ondernemer en is in de Groetpolder, gemeente Hollands Kroon,
samen met andere ondernemers in 1999 een windturbinepark gestart. In de polder
staan 20 turbines.

Bij het plaatsen is overleg geweest met de omwonenden. Er is
gekeken naar de slagschaduw en de geluidsoverlast. Zonder klachten van de
omwonenden draait dit park al een aantal jaar. Ieder jaar wordt er aan de
omwonenden een envelop met geld overhandigd. Zo komt een deel van de opbrengst
bij de gemeenschap terug. De heer Nobel adviseert ons dan ook dat als er van
het plaatsen van windturbines sprake zou zijn, dat dan geregeld moet worden dat
de gemeenschap ook profijt trekt van dit park.

Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat Shell geen heil ziet in
windenergie. Het levert te weinig op. Op een windstille dag moet een spare
generator zorgen dat niet overal de lichten uitgaan. Dit kost veel te veel.
Volgens deze vragensteller is windenergie achterhaald en lopen we met het
ontwikkelen van nieuwe parken achter op de feiten.

Voorlopig gaan het rijk en energiebedrijven achter door.

Aan het eind van de avond concludeert de wethouder nogmaals
dat de structuurvisie van de gemeente tot 2025 loopt en overeind blijft staan.

De voorzitter sluit de avond met de opmerking dat we met ons
allen alert zullen moeten blijven op nieuwe ontwikkelingen. Iedereen wordt
bedankt voor zijn komst en belangstelling.