04-04-2011 notulen overleg BenW

Verslag van het overleg  Burgemeester & Wethouders met Dorpsraad Hoogwoud

 

op 4 april 2011 om  19.00 uur in het gemeentehuis van Opmeer

 

 
 

 

Aanwezig:

 

College van B&W:

 

G.J.A.M. Nijpels (burgemeester), E. Deutekom-Muntjewerff (wethouder),

 

H. Stoker (wethouder), R. Heijtink (wethouder) M.A.S. Winder (secretaris)

 

Notulist: M.A.S. Winder (notuliste ziek)

 

 

 

Dorpsraad Hoogwoud:

 

A.    Vlaar (voorzitter), W. de Haan (secretaris), N. Bakker (lid), ,

 

M. Hoogland (lid) B. Knobbe (lid) en A. Onderwater.

 

 

 

 Afwezig met kennisgeving: B. Hoogeveen (lid)

 

 

 

 
 

 

1.         Opening en mededelingen.

 

De burgemeester opent de vergadering een heet een ieder welkom.

 

 

 

2.         Verslag/afsprakenlijst van de vergadering d.d. 20 september 2010.

 

Bij agendapunt 4 wordt de zin “na de zomervakantie zal vanaf benzinestation Tuk tot de Breestraat worden nagekeken” gewijzigd in “na de zomervakantie zal vanaf benzinestation Tuk tot de A.C. de Graafweg worden nagekeken en bij gebreken zal herstel plaatsvinden”.

 

Met deze aanpassing wordt ingestemd met het verslag.

 

 

 

N.a.v. het verslag wordt gevraagd in hoeverre de recente berichtgeving over wijziging van bijdragen van de provincie aan diverse infrastructurele werken ook van toepassing is op de herinrichting van het knooppunt Langereis/AC de Graafweg.

 

Door het college wordt gemeld dat dit niet van toepassing is op dit knooppunt.

 

 

 

3.         Opruimplicht voor hondenpoep

 

De dorpsraad ziet nog steeds graag een algehele opruimplicht. Gevraagd wordt hoe groot de kansen zijn dat dit (in een volgend programma) verwezenlijkt gaat worden. Bij het gezamenlijke overleg van de dorpsraden was er een groot draagvlak. Unaniem zien ze een algehele opruimplicht binnen de bebouwde kom als wenselijk.

 

 

 

Het college geeft aan dat eerder negatief op dit verzoek van de dorpsraden is besloten en aldus het aanwijzingsbesluit voor de (weinige) groenstroken, waar de opruimplicht niet geldt, te handhaven. Het aanspreken van hondenbezitters en het doorgeven van namen is hierbij essentieel.

 

 

 

De dorpsraad ziet graag een algehele opruimplicht binnen de bebouwde kom. Het college geeft aan hierover in de B&W-vergadering van 5 april nader op terug te komen.

 

 

 

4.         Renovatie Herenweg/Middelweg

 

De dorpsraad heeft de navolgende vragen: Wanneer is de formele oplevering (geweest)? Welke punten komen/kwamen daaruit naar voren?

 

Aansluitend op dit punt willen de dorpsraad de verkeersveiligheid rond garage Hoogwoud opnoemen. Door geparkeerde (vracht)auto’s is het zicht vlak bij het kruispunt Herenweg / Oosterboekelweg / Hoogenboomlaan vaak slecht. Is daar iets aan te doen?

 

 

 

 

 

Het college geeft aan dat de formele oplevering op 19 juli 2010 heeft plaatsgevonden. Hierbij kwamen diverse werkzaamheden naar voren. O.a. het aanpassen van straatwerk op diverse locaties, het aanpassen van bebording, afwerken van bermen, vastzetten van hekwerken, verwijderen van grond etc.

 

Inzake de verkeerveiligheid rond de geparkeerde vrachtauto nabij de garage Hoogwoud geeft het college aan dat dit binnen de regels valt en er dus niet kan worden opgetreden. Het college geeft de suggestie aan de dorpsraad mee om met de eigenaar van de vrachtauto contact op te nemen.

 

 

 

5.         Nog geen ontwikkelingen te melden.

 

 

 

6.         Nieuwbouw Graaf Florisstraat.

 

In de Graaf Florisstraat gaat enige nieuwbouw plaatsvinden. De dorpsraad vraagt of hierover meer informatie is te geven.

 

Het college geeft aan dat een raadsvoorstel in voorbereiding is. Het conceptvoorstel is als

 

bijlage toegevoegd aan het verslag. Uitdrukkelijk wordt gemeld dat het nu aan de architect is om met een ontwerp te komen.

 

 

 

7.         ‘Baggerdepot”

 

De dorpsraad geeft aan dat - hoewel het geen baggerdepot mag heten - de omwonenden zich nog steeds zorgen maken om wat ze er allemaal zien gebeuren. Heeft de gemeente nog steeds een goed beeld van wat er plaatsvindt?

 

 

 

Het college geeft aan dat de baggerspecie is uitgedroogd en is verspreid over het perceel. Tijdens de verspreiding is het bodemvreemde materiaal (o.a. ijzer, hout en plastic) er uitgehaald en afgevoerd.
De bodem is hierna opnieuw door een erkend bodemonderzoeksbureau onderzocht. Op basis van de analyse is gebleken dat de bodem voldoet aan klasse AW (achtergrondwaarde). Dat wil zeggen dat de grond schoon is. Deze rapporten zijn openbaar. Binnenkort wordt gras gezaaid. Het perceel ligt nog hoger dan de omliggende percelen maar zal nog verder inzakken.

 

 

 

Indien gewenst kan er altijd overleg gevoerd worden met de omwonenden. Afgesproken wordt dat de dorpsraad hiertoe het initiatief neemt.

 

 

 

 

 

8.         Rondvraag.

 

Door de dorpsraad wordt gevraagd om bij “de Uitdaging” in te brengen dat één of meerdere groepen zwerfvuil gaan opruimen. Toegezegd wordt dit in te brengen bij de projectleider van “de Uitdaging”.

 

 

 

Recent heeft er een overleg plaatsgevonden over het veiligheidsplan. De uitwerking daarvan gaat plaatsvinden in de loop van dit jaar. N.a.v. deze avond komt de vraag naar voren of de gemeente bevoegd is om kinderen direct uit de ouderlijke macht te plaatsen indien er sprake is van een escalatie. Geantwoord wordt dat dit niet mogelijk is maar dat dit alleen via een zwaar traject kan waarbij alleen de rechter hiertoe mag besluiten. In de meeste gevallen zal het zo zijn dat het gezin respectievelijk het kind in kwestie al bekend zijn bij de zorgnetwerken en hulpverleningsinstelling in de gemeente.

 

 

 

De dorpsraad complementeert het college met de gewijzigde verkeersituatie bij de Burgemeester Heijmansstraat en de aanleg van de natuurspeelterrein.

 

 

 

Op de vraag wat de stand van zaken op het onbebouwde terrein op de hoek Barnsteen te Hoogwoud, meldt de wethouder dat het oorspronkelijke plan nog altijd van toepassing is. Verder wordt aangegeven dat er op wordt toegezien dat verwildering van de bouwkavel door groei van onkruid etc. wordt voorkomen.

 

 

 

Als laatste punt wordt door de dorpsraad ingebracht dat in gesprekken met leden van het jeugdparlement het dealen en gebruik van drugs als een probleem wordt ervaren. De burgemeester geeft aan dat hij graag namen van dealers en gebruikers ontvangt, want alleen met gerichte acties kan er wat ondernomen worden. Hij kan namelijk de vaste groep die binnen de politie is vrijgemaakt voor deze problematiek dan direct waarschuwen.

 

 

 

 9.        Sluiting.

 

            De voorzitter/burgemeester dankt een ieder voor zijn komst en sluit daarna de vergadering.