12-01-2009 notulen Bestuurlijk overleg

Notulen bestuurlijk overleg maandag 12 januari 2009       

Aanwezig: Adrie Vlaar, Nancy Bakker, Bart Knobbe, Wim de Haan en Ton Hoogland.

 

Afwezig met kennisgeving: Barbara Hoogeveen, Michel Hoogland

 

 

 

1          Adrie opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder

 

Ton die als aspirant-lid komt kijken.

 

 

 

2          Notulen van het bestuurlijk overleg van 27 oktober jl.

 

Geen op- en/of aanmerkingen

 

 

 

3          Mededelingen/ binnengekomen stukken

 

Verhuisbericht +nieuw logo Landelijke vereniging voor kleine kernen

 

Uitnodiging Dorpsraad Spanbroek Opmeer voor hun openbare vergadering

 

Uitnodiging van het Hoogheemraadschap voor een gesprek over de Koningspade

 

Cursusaanbod Primo

 

Primo Dorpenkrant nr 7

 

Tijdschrift Werkplaats 7

 

Brief van Mevrouw Deinum-Kok betreffende verkeerssituatie Burg. Hoogenboomlaan

 

Nieuwsbrief CDA november 2008

 

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie gemeente          2 januari 2009

 

Uitnodiging gespreksronde brede school            9 januari 2009

 

Brief van de PvdA als reactie op onze brief over de situatie Herenweg/Middelweg

 

Uitnodiging Dorpsraad Aartswoud voor hun openbare vergadering

 

Al deze stukken bevinden zich in de roulatiemap.

 

Anneke Kalb bedankt de Dorpsraad Hoogwoud voor bemiddeling betreffende de juiste bewegwijzering naar het Wijksteunpunt.

 

 

 

4          Verkeerssituatie Koningspade

 

Mariska Zoon, Pauline van Kampen en Irma Stroet komen voor overleg.

 

Recente ongelukken illustreren nog eens de noodzaak voor aanpassingen van de Koningspade. De dorpsraad en het actiecomité zijn uitgenodigd voor een gesprek met het Hoogheemraadschap. Een datum voor dit gesprek laat op zich wachten.

 

In de tussentijd is de gemeente (Jos Koopman) bezig met subsidiëring van een zogenaamd schelpenpad langs de Koningspade. (begroting 2010) Dat is een mooie eerste stap, maar niet afdoende voor de veiligheid op de weg zelf. De snelheid van het verkeer is er te hoog. Vóór we het Hoogheemraadschap benaderen voor het gesprek, informeren we eerst bij de gemeente hoe zij erin zitten, zodat misschien een gezamenlijke afspraak gemaakt kan worden. Het actiecomité levert ons de naam van de contactpersoon. Belangrijk zijn ook de gegevens van de politie. Adrie informeert bij de wijkagent. Misschien kan hij ook deelnemen aan het gesprek.

 

 

 

5          Centrumplan

 

Er gaan geruchten over  bouwtekeningen van een projectontwikkelaar. We proberen er achter te komen hoe de vork in de steel zit.

 

 


6              Situatie Herenweg/Middelweg

Wij als Dorpsraad waren zeer verrast ( and absolutely not pleased) te vernemen dat er een enquête onder de bewoners over de keuze klinkers/ asfalt wordt gehouden. De Dorpsraad heeft dit al eerder gedaan en we lijken niet echt serieus genomen te worden, nu dit geschiedt. Adrie en Wim schrijven een brief naar het College om onze mening weer te geven. ( CC: fractievoorzitters)

 

 


7              Verkeersveiligheid in de Burg. Hoogenboomlaan

We hebben de brief van mevrouw Deinum-Kok in goede orde ontvangen.

 

We informeren bij het overleg met B & W naar hun opinie en reactie.

 

 
 

8              Brede School

Wim is naar de bijeenkomt geweest, welke 9 januari plaatsvond.

 

Aanleiding voor het onderwerp is de opzet van een brede school in de nieuwe wijk Heerenweide. De gemeente heeft een extern bureau ingeschakeld om te onderzoeken of er ook in de andere kernen draagvlak voor een brede school is. De brede school is een concept, een samenwerkingsverband. Dit hoeft niet te betekenen dat alle partners ook in het gebouw aanwezig moeten zijn. De diverse partners moeten belang hebben in deelname om een succes te kunnen garanderen. Gedacht kan worden aan: scholen, peuterspeelzaal, kinderdagopvang, muziekschool, jeugd- en jongerenwerk, maar ook vanuit de zorg kunnen er deelnemers zijn. Denk aan logopedie, schoolarts, fysiotherapie. Eigenlijk iedereen die maar iets betekent in de opvang, begeleiding van kinderen. En dit dan van 0 tot 18 jaar. In de kern Hoogwoud bestaat al een cluster. Dit is in zekere zin al een soort van brede school. Een aantal partners heeft al een overlegstructuur. In Hoogwoud staan we positief tegenover de plannen voor een brede school. Kritische aantekeningen: de uitnodiging voor het gesprek was erg ongelukkig: vlak voor de kerstvakantie, terwijl het gesprek vlak NA de vakantie plaats had. Hierdoor waren maar 3 potentiële partners aanwezig: Adelaar, St. Wulfram en Hummeltjeshonk. Ten tweede: het gebouw aan de Burg. Heijmansstraat is niet echt geschikt voor een brede schoolconcept.

 

 


9              Huisvesting SJJO/Pardoes

Het college mag zijn huiswerk opnieuw doen. De gemeenteraad verzoekt opnieuw te kijken naar de mogelijkheid van huisvesting in de Weyver. Bij het volgend overleg informeren we weer.

 

 


10           PR van de Dorpsraad

De Dorpsraad Hoogwoud moet actiever naar de buitenwereld overkomen. PR is een belangrijk middel hierbij. Voortaan zullen we consequenter verslagen publiceren. Nancy verzorgt dit.

 

 


11           Hondenpoep op de Koningspade

Bewoners van de Koningspade klagen over de hondenpoep op het gras langs de Koningspade. Zij zouden graag een opruimplicht zien. Wij steunen dit standpunt en zullen dit bij het volgende overleg naar voren brengen.

 

 


12           Nieuwbouw Graaf Florisstraat

Er was enige onrust over nieuwbouwplannen aan de Graaf Florisstraat. Men was bang dat dit op het terrein van het hertenkamp zou plaatsvinden. Dit bleek een vals gerucht te zijn. Er wordt onderzocht of er 8 woningen in 2 lagen op de plaats van een viertal woningen die niet meer aan de eisen van deze tijd voldoen, kunnen worden gerealiseerd.

 

 


13           Bewegwijzering postkantoor

We zijn heel blij dat de bewegwijzering naar het wijksteunpunt in orde is gekomen. Nu die naar het postkantoor nog. (Overleg B & W)

 

 


14           Openbare vergadering

Op donderdag 16 april houden we een openbare vergadering in het huis van Egmond. Nancy regelt de locatie. Bart vraagt een spreker van het Hoogheemraadschap.

 

 


15           Besluitenlijst

De besluitenlijst wordt doorgenomen en aangevuld. (Zie bijlage)

 

 

 

16           De  voorlopige agendapunten voor het overleg met B&W en de openbare vergadering worden doorgenomen

 

 


17           Rondvraag

Nancy complimenteert Adrie met zijn actieve rol voor de gemeenschap

 

(Dit mede  i.v.m. zijn werk voor de parochie)

 

 

 

Wim vraagt wanneer het volgende bestuurlijke overleg is.

 

Dit gaat plaatsvinden op maandag 11 mei.

 

 

 

Het overleg met B & W vindt plaats op 6 april aanvang 19.00 uur

 

 

 

Adrie sluit de vergadering onder dankzegging.

 

 

 

 

 

Notulist: Wim