2011-03-21 notulen BO

Notulen bestuurlijk overleg maandag 23 maart 2011

 

Aanwezig: Adrie, Nancy, Angelique, Bart, Michel, Wim

 

 

 

1 Binnengekomen stukken

 

Aanvraag subsidie 2012-2015                          gemeente Opmeer

 

Uitnodiging bijeenkomst haventje                     gemeente Opmeer

 

Uitnodiging bijeenkomst WMO/Kanteling         gemeente Opmeer

 

 

 

2 Notulen bestuurlijk overleg 21 maart 2011.

 

Deze worden ongewijzigd goedgekeurd.

 

 

 

3 Evaluatie Overleg 4 april 2011 met B&W

 

Wim benadert de andere dorpsraden.

 

 

 

In de notulen van het overleg vonden we wat foutjes:

 

Punt 2, laatstgenoemde namen: AC. De Graafweg moet Burg. Breebaartstraat zijn.

 

Punt 6 Graaf Willemstraat moet graaf Floris zijn.

 

In de rondvraag is een vraag gesteld over de camping aan de Langereis van de familie Weber. Deze vraag plus reactie is niet terug te vinden in de notulen.

 

 

 

4 Verslag bijeenkomst vrijwilligersbeleid

 

Angelique heeft namens de dorpsraad deze bijeenkomst bijgewoond en doet verslag.

 

15 organisaties waren aanwezig. Doel was te kijken naar de knelpunten en naar wat goed loopt. Doel van het beleid is het promoten en ondersteunen van het vrijwilligerswerk. Wat kan de gemeente hiertoe bijdragen? Er is een inventarisatie gemaakt van de knelpunten. Vaak is het moeilijk mensen voor bestuurlijke functies te krijgen. 6 Juni is het vervolg en dan wordt het conceptbeleidsstuk bekeken.

 

 

 

5 Verslag bijeenkomst de Kanteling/ WMO

 

Nancy is er namens de dorpsraad bij geweest en doet verslag.

 

Doel van het beleid is te komen tot een op maat gesneden zorg voor de hulpvrager.

 

De hulpvrager dient zelf in actie te komen om hulp in te roepen.

 

Het moet uiteindelijk kostenbesparend werken, een sociale omslag teweeg brengen.

 

Een en ander moet wel goed op papier worden gezet. 

 

Er is ook gesproken over de rol die de dorpsraad hierin kan spelen. Deze kan als platform dienen. Nancy wil voor dit onderwerp wel de contactpersoon zijn namens de dorpsraad. Van den Oetelaar is de verantwoordelijke ambtenaar. We wachten actie van de gemeente af. Wel brengen we dit onderwerp in bij het volgende overleg met B&W.

 

 

 

6 PR

 

We stellen vast dat de bekendheid van de dorpsraad bij inwoners niet zo groot is.

 

We moeten ons meer profileren naar buiten toe. Besloten wordt dat actuele onderwerpen meer onder de aandacht van de inwoners zal worden gebracht via Koggenlander en Lastdrager. We zullen uitgebreid flyeren voor een algemene openbare vergadering. Onderwerpen voor een dergelijke avond: de WMO en het Centrumplan

 

 

 

7 Samenstelling Dorpsraad.

 

Wim zal na het afscheid van Barbara eens rondkijken voor de opengevallen vacature.

 

 

 

8 Rondvraag.

 

Michel wil graag weten wat de plannen zijn met het oude Pardoespand.

 

Niemand weet dit en we besluiten het onderwerp in te brengen bij het overleg met B&W

 

 

 

Lidmaatschap Angelique.

 

Angelique zal zich als nieuw dorpsraadslid presenteren op de website.

 

Nancy zoekt uit of aanmelding bij de Kamer van Koophandel noodzakelijk is.

 

 

 

Datum volgend bestuurlijk overleg: maandag 5 september 2011