2012-04-12 bestuurlijk overleg kantine ijsbaan

Notulen bestuurlijk overleg 12 april 2012

 

 

 

Aanwezig: Adrie, Nancy, Michel , Bart en Wim

 

Afwezig: Angelique

 

 

 

1             Binnengekomen stukken/mededelingen

 

Van de gemeente hebben we  een tweetal documenten ontvangen:

 

Ontwikkelingen van vrijwilligersbeleid Opmeer en

 

Samen sterk! Integraal vrijwilligersbeleid Opmeer 2012-2015

 

Projectplan Hoogwoud in Oorlogsjaren van toneelvereniging Schakels

 

 

 

2             Notulen van het bestuurlijk overleg van 27 februari 2012

 

worden ongewijzigd goedgekeurd.

 

 

 

3       Notulen van het overleg met B&W van 12 maart 2012.                               Nancy heeft al een spellingsfoutje doorgegeven. Verder staat Angelique niet bij de aanwezigen.

 

           

 

4             Evaluatie van het overleg met B&W van 12 maart jl.

 

Het college heeft aan ons duidelijk gemaakt dat zij- sinds het dualisme- plannen niet met ons kan bespreken voordat deze aan de raad zijn aangeboden.We zullen daarom de agenda’s van de diverse commissies nog beter in de gaten houden en indien daar aanleiding toe is, contact opnemen met de fracties. Taakverdeling hierbij:

 

Commissie Ruimte:                                               Adrie en Michel

 

Commissie Welzijn                                    Angelique en Wim

 

Commissie Bestuurlijke zaken                Nancy en Bart

 

We zullen een tijdje proberen of dit werkt.

 

 

 

5             Structuurvisie Opmeer

 

Er is wat onduidelijkheid hoe het zit met de gelden voor verbeteren van de kwaliteit van het winkelconcentratiegebied (zie blz 53) We houden dit in de gaten.

 

Van het document Structuurvisie nemen we alle uitgangspunten door die van belang zijn voor de Hoogwoudse bevolking:

 

Punt 2: behoud stolpen, punt  3: hoofdkern, Wat missen we in de hoofdkern Opmeer? Welke behoefte bestaat er? Punt 5: winkelaanbod Hoogwoud, punt 6 centrumplan, punt 7 Scheringamuseum, punt 8 woningbouw, locaties Hoogwoud, punt 10 bedrijventerrein Hoogwoud,punt 11 en 16 kleinschalige dienstverlenende bedrijven, 14 lintbebouwing, de punten 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25. Deze laatste punten slechts ter vermelding.

 

 

 

6             Openbare vergadering

 

Wim zet de uitgangspunten in een PowerPoint.

 

Adrie en Michel zetten op hoe deze punten besproken gaan worden tijdens de openbare vergadering. Voorlopige datum: 15 mei. Reservedatum: 8 mei. Wim informeert bij Jos Groot naar de digitale versie van de structuurvisie en de datum van het klankbordoverleg. Nancy verzorgt Op Stap en de publicaties als de datum definitief is.

 

 

 

7    Nancy vraagt hoe wij, als dorpsraad,  met meldingen van particulieren over

 

andere particulieren omgaan. Antwoord: incidentele problemen met particulieren zijn geen onderwerp voor de dorpsraad.

 

 

 

8             Bijdrage voor Schakels

 

Toneelvereniging Schakels heeft een begroting van 18000 euro voor hun stuk.

 

Onze bijdrage wordt ook geleverd.

 

 

 

9             Bouw seniorenwoningen Graaf Florisstraat.

 

29 Maart is het plan ingeleverd. Het ligt nu 6 weken ter inzage. Er wordt bezwaar ingediend door omwonenden en door Adrie, omdat het plan niet in het dorpsbeeld past.

 

 

 

10          Rondvraag:

 

WMO bijeenkomst vindt plaats op 16 mei. Nancy vertegenwoordigt ons.

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------