2013-08-19 notulen bestuurlijk overleg

Notulen bestuurlijk overleg 19 augustus2013

Aanwezig: Adrie, Angelique, Nancy, Bart, Wim

Afwezig (zonder afbericht) Michel

Adrie heet iedereen welkom en opent de vergadering

1
Binnengekomen stukken/mededelingen

Brief van de gemeente waarin we bedankt worden voor de gehouden enquête over de windturbines
en toegezegd dat de uitslag wordt meegenomen in de besluitvorming.

Uitnodiging van Gemeentebelangen voor de receptie ter gelegenheid van hun 100 jarig bestaan (14 september 16-18 uur, Aartswoud).

2 Notulen van het bestuurlijk overleg van 20 juni 2013 Deze worden ongewijzigd goedgekeurd.

3 Informatieavond over de windturbines.

Na enige discussie kiezen we uiteindelijk voor een avond waarin diverse partijen kans krijgen hun visie op
de windturbines te geven, om zodoende de bewoners uitgebreid te informeren.

Sprekers: Eneco., Dorpsraad oogwoud (uitslag enquête), Gemeente wethouder Stoker),

Provincie  de hr Rodenburg, Groetpolder  Niedorp)

Niet besproken tijdens de vergadering, maar moest ook niet de vereniging omwonenden windturbines( dhr Rietveld) gevraagd worden?

Nancy nodigt de diverse sprekers ut en reserveert de grote zaal van Op Stap.

4 Openbare vergadering WMO

Deze zal gaan plaatsvinden in de week van 4 november.

Angelique en Wim zullen deze avond vorm geven.

We willen geen theoretische verhandelingen, maar liefst zo concreet mogelijke voorbeelden. We
willen ook Vera Philips betrekken bij de voorbereiding. Andere mogelijke
partners: Hoofd Omring Opmeer, Anneke Kalb?

Wim vraagt Vera naar haar visie en medewerking.

5 Onderwerpen voor overleg met B&W

a) Openbare vergadering WMO. We vragen het college naar hun mening en medewerking vanuit de gemeente.

b) Mogelijk CPO project op het terrein van het oude Pardoes.

Mogelijkheid naar buiten brengen in de media en planologische medewerking verlenen. Daarna
kunnen wij als dorpsraad jongeren enthousiasmeren.

c) Overleg tussen B&W en Dorpsraad Het op tijd verkrijgen van het jaarplan. (Model Medemblik?)

d) De windturbines: de gemeente geeft aan dat ze er niet komen. De provincie geeft
aan dat ze er niet komen. Maar.... de Wieringermeer levert niet genoeg, dus er
moet naar een andere locatie gekeken worden. Wat betekent dit? Gaat de overheid overrulen??

e) Zijn er ontwikkelingen rond het Centrumplan?

f) Spoorvorming in de klinkers op de Middelweg. Is dit door de gemeente geconstateerd en zo ja: welke maatregelen worden er genomen?

In de rondvraag wil Michel misschien nog vragen naar de verhoogde grond bij de hr. Schilder. Is
er ooit een evaluatie geweest of alles correct en volgens plan is verlopen?

6 Uitslag van de zaak seniorenwoningen Graaf Florisstraat. De gemeente is veroordeeld tot de kosten van het proces en is in het ongelijk gesteld, maar mag uit coulance toch doorgaan. De bewoners
gaan in beroep bij de Raad van State.

Volgende vergadering dinsdag 19 november

Deze vergadering zal over ons eigen functioneren gaan. Dit naar aanleiding van de suggesties die Niko de Groot ons heeft gedaan. Als hij zijn conceptstuk afheeft, nodigen we hem ook voor ( een deel van) deze
avond uit.