2014-02-17 notulen bestuurlijk overleg

Notulen bestuurlijk overleg 17 februari 2014

 

Aanwezig: Adrie, Angelique, Mariska, Nancy, Wim

Afwezig met afbericht: Bart

1             Binnengekomen stukken/mededelingen

Naast de binnengekomen mail geen nieuws

2             Notulen van het bestuurlijk overleg van 9 december 2013

Bij het punt nieuwe leden zoeken, toevoegen: Nancy vraagt Mariska

Bij het punt pinautomaat: het persbericht is niet verschenen.

3             Evaluatie Politiek Café

Helaas zijn Bart en Michel er niet. Nancy vraagt ze een stukje voor de site te schrijven. Adrie weet te vertellen dat er tussen de 20 en 30 mensen waren. Niet veel voor Opmeer/ Spanbroek/ Hoogwoud samen. Er was ook weinig vuurwerk. Er is wat gefilmd en de link staat op de site. Mariska stelt voor een facebookpagina te beginnen. Zij wil wel een opzet maken. Dit voorstel staat op de agenda voor de volgende keer. Wim vraagt om de evaluatie van Spanbroek/ Opmeer.

4             Concept convenant dorpsraden- gemeente

Niko heeft zijn evaluatie op het convenant rondgestuurd naar gemeente en dorpsraden. Jammer vinden we het dat hij ook zijn persoonlijke mening over het functioneren van de raden rond heeft gestuurd. Het is nu aan de dorpsraden om het concept convenant te bespreken en voor te leggen aan B&W. We schrijven daarom een gezamenlijke vergadering uit met dit onderwerp als onderwerp. Dit gaat 24 maart gebeuren in Op Stap, aanvang 20.00 uur. Van iedere raad vragen we 2 vertegenwoordigers. Nancy regelt de locatie. Wie van onze raad op/aanmerkingen heeft op het concept, kan dit tot 24 maart aan Adrie of Wim laten weten. Zij gaan 24 maart heen. Nancy geeft aan gecharmeerd te zijn van model Medemblik. Zij ziet ook graag een contactpersoon voor de dorpsraden vanuit de gemeente.

5             Jaarplan gemeente

Het is zaak om dit jaarplan goed erbij te houden bij het plannen van onze vergaderingen. Willen we bewoners meenemen in de besluitvorming dan zullen we voor de commissievergaderingen uit actie moeten ondernemen. We hebben met ons allen geen behoefte om álle beleidsplannen die zijn aangevinkt voor ons uitgebreid door te nemen. We kijken welke zaken van belang zijn voor Hoogwoud. Nu spitsen we ons vooral op de punten die in het eerste kwartaal aan bod komen: onderhoudsprogramma wegen 2014 en WMO beleidsplan, regievoering en verbetering. Wim reageert naar de gemeente en vraagt naar die 2 beleidspunten.

(Mariska noemt al de Mienakker als het gaat om dringende onderhoudsbehoefte)

6             Dorpsvisie/leefbaarheidsplan

Om te bepalen hoe de inwoners denken over Hoogwoud, waar behoeften liggen, kiezen we de vorm van keukentafelgesprekken. Ieder dorpsraadslid kiest 2 personen uit die gastheer/vrouw willen zijn voor 10 mensen die zij uitnodigen. De ze 10 gaan samen met het dorpsraadslid om de tafel en praten over een aantal sub thema’s. (thema’s als wonen, winkelen, sporten, ontspanning, zorg, welzijn, etc.) Vragen die daarbij gesteld worden zijn:

Wat mis je? Wat moet blijven? Wat moet anders? Wat moet weg?

In iedere wijk/groep vinden dus 2 groepsgesprekken plaats

Angelique

Hoogwoud-Oost

Mariska

Buitengebied

Mariska

Ouderen (dienstencentrum)

Nancy

Dr. Pool, Koningspade, Herenweg ( binnen de kern)

Adrie

Burg. Hoogenboom, gr.Floris, gr. Willem, Breebaart

Wim

Bomenwijk, Radboudstr, Kroft, Kreil, v.d. Nootstr

Wim

Jeugd ( via Award)

Bart

Heijmansstr,   Leeghwaterl, polderstraten, Pieter Bossen

Adrie

Kaar, Fuik, Hanebalk, Vierkant, Boenluif, Overstek

19 juni Openbare vergadering in Op Stap rond dit onderwerp

Angelique en Mariska maken de opzet voor de uitnodigingsbrief en de opzet van de avond.

7             Decentralisatie Zorg

Het rijk heeft geen kaders gesteld.

De gemeente is er nog niet klaar mee. Elly heeft een vaag rapport geschreven en moet haar huiswerk opnieuw doen. Nancy spreekt haar zorg uit over de begeleiding van de zorg ná het keukentafelgesprek. Wie gaat dat doen? Is er 1 coördinator per gezin? Wij delen de zorg, maar zien geen rol voor de Dorpsraad. Sterker: hier moeten we onze vingers niet aan branden.

Woensdag 19 februari wordt dit in de commissie samenleving besproken. De fracties kunnen dan vragen stellen. Mariska gaat heen als toehoorder.

8             Zwaar verkeer Westerboekelweg

Nancy vertelt dat de TomTom zwaar verkeer over de Westerboekelweg voert.                  

Dit geeft problemen als 2 brede wagens elkaar ontmoeten.

Aris Appel heeft dit al bij de gemeente aangekaart. We nemen dit mee naar het overleg met B&W.

9             Formatie Dorpsraad Hoogwoud (aftreden en aantreden)

Michel heeft zijn laatste werk voor de Dorpsraad verricht en neemt afscheid. Mariska neemt zijn plaats in.

Angelique en Wim treden volgens het rooster januari 2015 af. Zij zullen daar ook gebruik van maken. We hebben een jaar de tijd vervanging en een nieuwe secretaris te zoeken. Ook Nancy die in 2016 aan de beurt is, wil als daar gelegenheid is, stoppen als dorpsraadslid. Het is zaak zeer actief naar opvolgers te zoeken!

10          Rondvraag

Nancy geeft aan dat er ruim euro in de pot zit.

Mariska geeft aan dat er in de buitenwijken geen folders worden bezorgd en mist dit. Dit is geen zaak voor de gemeente . Hiervoor moeten we bij de media zelf zijn, bijv. Rodi. We kunnen vanuit de Dorpsraad informeren. Nancy gaat erachteraan.

Mariska geeft nog eens aan graag een opzet voor een facebookpagina te maken. (Staat volgende keer op de agenda).

De volgende bijeenkomst is 17 april 2014.