2014-04-17 notulen bestuurlijk overleg

Notulen bestuurlijk overleg 17 april 2014

 

            Aanwezig: Adrie, Angelique, Nancy, Wim

Afwezig: Mariska, Bart

 

1             Binnengekomen stukken/mededelingen
Naast de doorgezonden stukken per mail waren er geen schriftelijke stukken.

2             Notulen van het bestuurlijk overleg van 17 februari 2014
Deze worden ongewijzigd goedgekeurd.

3             Verslag bespreking convenant dorpsraden- gemeente

De bespreking met Opmeer/Spanbroek en De Weere was nuttig. We zaten met de 3 raden op één lijn. Afgesproken is dat alle drie de evaluatie van het convenant op de agenda zetten van het overleg met B&W. We vragen B&W eerst dit convenant te evalueren.

4             Uitwerken huiskamergesprekken

De volgende thema’s komen aan bod:

Wonen, winkelen, sport, vrije tijd/recreatie/ontspanning, kunst en cultuur, zorg en welzijn, onderwijs, werkgelegenheid, verkeer en veiligheid.

Steeds gaat het om: tevreden?, Wat mis je? ( wat kan er weg of moet anders? Startvraag: ‘Wat is de meerwaarde van wonen in Hoogwoud?”

Angelique werkt de inhoud verder uit. Zij past ook de brieven voor de gastheer/vrouw en de deelnemers aan. Afgesproken wordt dat de gastheer/vrouw 20 euro vergoeding krijgt voor gemaakte kosten. Daarnaast krijgen ze nog iets van chocolade met een bedankkaartje. Wim levert groot formaat papier ( 50x70 cm) en bedankkaartjes,Nancy schaft 100 post-it blocs en het lekkers aan .Met de post-its geven gespreksdeelnemers hun keus aan. (Plakken ze hun opmerking bij tevreden, bij wat mis ik..of…?)

Het aantal gesprekken wordt teruggebracht tot 9.

De afsluitende openbare vergadering van 19 juni kan niet in Op Stap. Nancy polst het Huis van Egmond.

5             Jaarplan Integraal Veiligheidsbeleid 2014 gemeente

We laten de gemeente weten het beleidsstuk in goede orde te hebben ontvangen en gelezen. We stellen daarbij de vraag: wat betekent dit concreet voor de kern Hoogwoud?

6             Dorpsraad Hoogwoud op Facebook

Dit onderwerp wordt doorgeschoven naar de volgende bijeenkomst in verband met afwezigheid van Mariska.

7             Formatie Dorpsraad Hoogwoud (stand van zaken)

Wim heeft Petra Dam gevraagd. Zij heeft aangegeven wel geïnteresseerd te zijn, maar pas opnieuw gevraagd wil worden als zij uit de OR van de St. Wulfram stapt. We blijven zoeken naar geschikte kandidaten. Tijdens de woonkamergesprekken goed opletten! We komen dan vast potentiële leden tegen.

8             Agendapunten voor het overleg met B&W

Evaluatie convenant

Integraal veiligheidsplan 2014

Dorpsvisie/leefbaarheidsplan

Centrumplan

Eventueel de windturbines (Dit hangt af van de uitslag van de bijeenkomst die door de provincie was belegd en ook op 17 april was)

9             Rondvraag

We kijken of ons etentje op 5 juni kan plaatsvinden. (Omdat Michel 6 juni niet kon.)

Wim bewaart de enquêteformulieren over de windturbines nog totdat de uitslag van de provincie bekend is en ‘ons’ gebied niet is aangewezen.

Volgende bijeenkomst: 26 mei, opnieuw bij Nancy thuis.