2014-09-22 notulen overleg B&W

Overleg Burgemeester & Wethouders met Dorpsraad Hoogwoud

22 september 2014 om 20.15 uur.

 

Aanwezig:

College van B&W:

G.J.A.M. Nijpels (burgemeester), E. Deutekom-Muntje Werff (wethouder),

H. Stoker (wethouder) en M.A.S. Winder (secretaris)

Notulist(e): A. Jonker.

Dorpsraad Hoogwoud:

A. Vlaar (voorzitter), W. de Haan (secretaris), mevrouw A. Onderwater (lid)

Afwezig met kennisgeving: R.A.H.P. Heijtink (wethouder), mevrouw N. Bakker (lid), B. Knobbe (lid), mevrouw M. Zoon (lid)

 

 

1. Opening en mededelingen.

2. Verslag/afsprakenlijst (intern) van de vergadering d.d. 12 mei 2014.

Het verslag wordt goedgekeurd.

 

3.Woonkamergesprekken

De woonkamer gesprekken zoals de vorige bijeenkomst besproken hebben plaatsgehad.

Uit deze gesprekken zijn voldoende aanknopingspunten ingebracht om een dorpsvisie/ leefbaarheidsplan op te stellen. Dit plan zullen wij in het najaar 2014 uitgewerkt hebben en aanbieden.

Daarnaast zijn tijdens de gesprekken veel praktische tips en wensen van de inwoners naar voren gekomen. Deze zullen wij in een lijst aanbieden en vragen u te kijken wat u met deze tips en wensen kunt doen.

Enkele zorgpunten die naar voren zijn gekomen uit de woonkamergesprekken zijn:

-       Wonen (welke woningen)

-       Zorg en welzijn (vooral ouderen)

-       Veiligheid (verkeer)

-       Zorg om leegstand boerderijen.

In reactie op dit laatste punt geeft wethouder H. Stoker aan dat in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied daar extra aandacht aan is besteed.

4.Communicatie tussen gemeente en dorpsraad betreffende het centrumplan Hoogwoud

In de commissie ruimte is een concept voorontwerp bestemmingsplan besproken. Dit plan kregen wij als bijlage bij de uitnodiging voor de commissievergadering te zien. Omdat dit plan uitging van een begane grond met woningen in plaats van winkels/horeca reageerden wij als Dorpsraad Hoogwoud nogal verontrust. We hebben inspraakgelegenheid bij de commissie aangevraagd. Tijdens deze bijeenkomst werd ons duidelijk gemaakt dat het plan niet qua inhoud besproken zou worden en dat wij te vroeg waren met inspreken. We voelden ons op dat moment neergezet; ons uitnodigen en niets mogen melden verbaasde ons. Ons inzien was een en ander niet nodig geweest als wij van tevoren goed waren geïnformeerd over de fase waarin het voorstel zich bevindt. We vragen u dan ook in de toekomst ons op de hoogte te houden van elke stap.

In antwoord hierop geeft wethouder Stoker aan dat het bestemmingsplan in de commissie uitgebreid is toegelicht door een externe deskundige.

Er is aangegeven dat in het vierde kwartaal naar verwachting de inspraakprocedure wordt gestart.

5.Jaarplan gemeente, toesturen van stukken

Aan het begin van dit kalenderjaar is de jaarplanning naar de dorpsraad verzonden.

Volgens de dorpsraad is er sindsdien één document (beleidsplan integraal veiligheidsbeleid)

toegezonden.

De gemeentesecretaris antwoordt dat volgens zijn overzicht meerdere documenten zijn toegezonden. De lijst zal na de vergadering worden overhandigd zodat de dorpsraad e.e.a. nog kan nakijken.

6.Mededeling: Formatie Dorpsraad Hoogwoud

Op dit moment bestaat de Dorpsraad Hoogwoud uit 6 leden.

Op 1 januari 2015 zit de zittingsperiode van Angelique Onderwater en Wim de Haan erop.

Beiden zullen na die datum niet terugkeren in de dorpsraad.

Om de gewenste grootte van 8 leden te bereiken, zullen 4 nieuwe kandidaten gevonden moeten worden. Wij houden u van wijzigingen op de hoogte.

           

7.Raadsprogramma 2014-2018, ingebracht door gemeente Opmeer

De burgemeester geeft een uitleg over het raadsprogramma en haalt enkele accenten naar voren. De dorpsraad heeft kennis genomen van het Raadsprogramma en heeft daarover geen vragen.

 

8. Rondvraag.

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

9. Sluiting.