21-03-2011 notulen Bestuurlijk overleg

Notulen bestuurlijk overleg maandag 21 maart 2011

 

Aanwezig: Adrie, Nancy, Barbara, Angelique, Bart, Michel, Wim

 

Gasten 6 leden va het Jeugdparlement: Duncan Smit, Terence Punt, Paul Deken, Danique Hiemstra, Gijs Bakker en Paul Groen.

 

 

 

1 Overleg met het Jeugdparlement. Adrie vertelt in het kort de doelstellingen van de Dorpsraad en Duncan doet dit van het jeugdparlement. Iedereen stelt zich in het kort voor. (Voor de doelstellingen en de werkwijze van  het jeugdparlement zie bijlagen)

 

Er wordt gekeken naar raakvlakken van beide organisaties. Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Onderwerpen die bijvoorbeeld genoemd worden: woningen voor jongeren, openbaar vervoer. Er wordt nog genoemd dat een graffitiplek een wens zou kunnen zijn. Duidelijk wordt dat het jeugdparlement eenmalige activiteiten voor jongeren opzet en dat zij dus geen politiek orgaan is. Dit was de Jeugdraad wel en deze is weinig succesvol gebleken.

 

We discussiëren over het drugsgebruik in de gemeente Opmeer en de leden van het parlement zijn er heel eenduidig en duidelijk in dat het gebruik op grotere schaal plaatsvindt dan B&W wil doen suggereren. Vooral bij evenementen zoals bijv. Zomerpop wordt er flink gebruikt om het lang vol te kunnen houden. Een controle op zo’n moment zou veel opleveren. In Spanbroek/Opmeer is het probleem groter dan in Hoogwoud. De ‘regulars’ zijn niet op 2 handen te tellen.

 

 

 

Van beide kanten hebben we dit overleg als waardevol beschouwd. In de toekomst zal er scherp gekeken worden of we elkaar kunnen steunen bij  zaken die beide organisaties raken.

 

 

 

2 Binnengekomen stukken en mededelingen

 

Folder Met elkaar voor mekaar                            gemeente Opmeer

 

Antwoord vraag Koningspade                             Hoogheemraadschap

 

Uitnodiging gesprek Centrumplan                     gemeente Opmeer

 

Uitnodiging ontmoeting dhr. Remkes                gemeente Opmeer             

 

UitnodigingWMO bijeenkomst                             gemeente Opmeer

 

Uitnodiging adviescommissie                              gemeente Opmeer

 

Aanbod huur in de Schakel                                 Omring  ( de Schakel)

 

 

 

Er zijn geen mededelingen

 

 

 

3 Notulen bestuurlijk overleg 17 januari 2011.

 

Deze worden ongewijzigd goedgekeurd.

 

 

 

4 Evaluatie overleg gemeenschappelijke dorpsraden. Is goed verlopen.

 

 

 

 

 

5 Algemene opruimplicht

 

Wij zien nog steeds graag een algehele opruimplicht.

 

Bij het gezamenlijke overleg van de dorpsraden was er een groot draagvlak. Unaniem zien we een algehele opruimplicht binnen de bebouwde kom als wenselijk.

 

We proberen aan de weet te komen wanneer handhaving van zo’n maatregel gerealiseerd kan worden

 

 

 

6 Renovatie Herenweg / Middelweg

 

We vragen naar de  officiële oplevering .

 

Welke mankementen zijn er nog?

 

De situatie bij garage Hoogwoud is door geparkeerde (vracht)auto’s vaak onoverzichtelijk. We zullen dit opnoemen in het overleg met B&W.

 

 

 

 

 

7 Het Centrumplan

 

Nog geen ontwikkelingen.

 

 

 

 

 

8 Het ‘baggerdepot’

 

We willen graag van de gemeente weten of er rapporten zijn . Omwonenden maken zich zorgen om het slootwater. Zijn er monsters? En zo ja, wat zeggen die?

 

Kunnen we inzage hebben in dergelijke rapporten?

 

De communicatie was niet goed, is op de openbare vergadering van de dorpsraad vastgesteld. Hoe is deze daarna geweest?

 

 

 

9 Angelique biedt aan om plaats te nemen in de tijdelijke adviesgroep vrijwilligersbeleid (zie binnengekomen stukken) Hiermee wordt zij lid van de Dorpsraad Hoogwoud waar wij zeer blij mee zijn.

 

 

 

10 Rondvraag

 

 

 

Angelique noemt het braakliggend terrein in Hoogwoud- Oost. Gaat daar op korte termijn iets mee gebeuren? Ook dit vragen we 4 april tijdens het BenW overleg.

 

 

 

Nancy geeft aan 16 mei naar de bijeenkomst over WMO te gaan. Bart kijkt of hij mee kan.

 

 

 

 

 

Adrie: Wat doen we met de PR?

 

We brainstormen in een volgende vergadering verder over dit item.

 

 

 

Data:

 

4 april 19.00 uur overleg met B&W in het gemeentehuis

 

23 mei volgend bestuurlijk overleg