Notulen 18-08-2008

Bestuurlijk overleg Dorpsraad Hoogwoud 18 augustus 2008
Aanwezig: Adrie Vlaar (voorzitter), Nancy Bakker (penningmeester) Bart Knobbe,
Wim de Haan en Wil Mens (notulist)
Afwezig: Barbara Hoogeveen en Michel Hoogland


1.    Adrie opent het overleg

2.    Notulen 16-06-2008
   Vervanging Wil: Nancy heeft het besproken met Norbert Brunink. Bart heeft aan Wibo Beenen gevraagd. Als daar niets uitkomt, weet Wim misschien iemand.

3.   Ingekomen Post: Primo, brochure cursus aanbod,
    Gemeente 24-06-08 inspraakreactie centrumvisie Hoogwoud
                                  Primo: vooraankondiging conferentie 30 oktober 2008
                 Gemeente: Burgerjaarverslag 2007
                 Primo: Uitnodiging vergadering “De buurtbus vóór en dóór u”
                 Oprichten van vereniging om de organisatie en coördinatie van de
                                   buurtbus op zich te nemen. Datum: 1 september 19.30 uur in het
                                   gemeentehuis te Schagen.  Adrie zet het op de Website en Nancy  
                                   neemt contact op Elly Deutekom
                 
4.    Mededelingen.
Nancy heeft de diskette met het logo terug.  De website wordt aan het logo aangepast.
Nancy komt terug op het congres over kleine kernen. Men wil een convenant tussen VNG en vereniging kleine kernen /dorpsraden.

5.    Ontwikkeling Herenweg/Middelweg
      Er lopen onderzoeken o.a. naar fundering etc. Daarna een ontwerpplan waarin voorstellen voor de drempels ook worden meegenomen. De verwachting is dat dit medio 2009 klaar is. De dorpsraad bewaakt het proces. Dit wordt op de agenda gezet voor het overleg met B&W

6.   Centrumplan
       Het visie voor het centrumplan is vastgesteld. Nu is het wachten op initiatieven van anderen, bijv. projectontwikkelaars.
 
7.   Verkeerssituatie Koningspade
      Irma Stroet, Hildegard Koenis en Mariska Zoon, bewoners van Koningspade zijn voor dit punt uitgenodigd. Er wordt daar te hard gereden en er zijn anderszins onveilige situaties. Er wonen veel jonge kinderen en er wordt veel gewandeld. Zij hebben en enquête gehouden onder de bewoners van Koningspade. Zij hebben ideeën voor wijzigingen om de verkeersveiligheid te bevorderen. De weg is echter van het     Hoogheemraadschap. We zetten dit punt op de agenda voor het overleg op 22 september met B&W waarvoor nog aanvullende informatie wordt verstrekt.

   8.  Pardoes
        Pardoes onder brengen op de Weijver lijkt te duur. Men gaat de verbouw op de huidige locatie weer oppakken.

   9.  Steunbetuiging kinderdagverblijf
        Om steun te kunnen betuigen worden zoveel persoonlijke gegevens gevraagd dat wij als dorpsraad dit verder over laten aan de individuele bewoners.

    10. Rondvraag
          De bijeenkomst van de adviesradenbijeenkomst op het gemeentehuis wordt niet door iedereen als positief ervaren. Toch was het wel nuttig. Hoeft niet jaarlijks herhaald te worden.
Nancy: de bewegwijzering naar het dienstencentrum is aangepast maar nog niet adequaat. Ze mailt dat aan de gemeente.
Nancy: Alcoholbeleid tijdens huttendorp. Er wordt heel veel gedronken door de vrijwilligers als de kinderen naar huis zijn. De vraag is of dat niet buiten de perken gaat. Een alcoholbeleid zou op zijn plaats kunnen zijn. Controle hierop is echter moeilijk. We vragen aan de gemeente hoe zij ertegenaan kijken.
 
11.   Sluiting
Wil neemt afscheid. Wim gaat het secretariaat overnemen. Wil is daar blij mee en draagt het graag aan hem over. Jammer dat Barbara en Michel niet aanwezig waren.


Overleg met B&W 22 september
Het volgende bestuurlijk overleg is vastgesteld op maandag 6 oktober.

Agendapunten voor overleg met B&W:
Ontwikkelingen Herenweg/Middelweg
Verkeerssituatie Koningspade