Notulen 30-10-2007

Bestuurlijk overleg Dorpsraad Hoogwoud

Aanwezig: Adrie Vlaar (voorzitter), Nancy Bakker (penningmeester), Barbara Hoogeveen, Bart Knobbe, Michel Hoogland en Wil Mens (notulist).

1. Adrie opent het overleg .

2. Notulen 27 september 07
Nancy zal van deze notulen een bewerking maken en aanbieden aan de Lastdrager en de Koggenlander.
Wil zal ze mailen aan Adrie voor de website.

3. Ingekomen post
-     Dorpsraad Spanbroek Opmeer uitnodiging verg 28-11-07 Wil, Nancy gaan erheen. Adrie
      Vermoedelijk ook.
-     Gemeente: agenda raadsvergadering 01-11-07
-     Gemeente: dag vd mantelzorg
-     Gemeente: Ontwikkelingsmogelijkheden centrum Hoogwoud
-     Gemeente: Scoren door samenspel
-     Primo: Uitnodiging “Vinden en binden van vrijwilligers 22-11-07
               “Veilig vrijwilligerswerk 13-11-07
                Informatie cursusaanbod/dienstverlening    

 4. Mededelingen:
Adrie heeft een brief aan de gemeente geschreven ivm ontwikkeling centrumplan.
Nancy gaat in op de uitnodiging van de fam. Jonker om te horen welke plannen zij hebben rond ouderenzorg.
In de eerste helft van 2008 wordt het beleid rond de WMO geëvalueerd, en wil de gemeente weer een bijeenkomst plannen samen met de dorpsraad.

5. Enquête Herenweg/Middelweg.
    Michel heeft een concept klaar. Dit zal hij nog bijwerken en vanavond nog aan ons mailen.
    Op/of aanmerkingen worden aan Wil gemaild. Morgen verwerkt zij die en stuurt de
    Enquête door aan Nancy. Zij kopieert 120 stuks en brengt ze rond.
    
6. Overleg B&W
    Agendapunten:
-    Groenvoorzieningen
-    Enquête Herenweg Middelweg
-    Procedure rondom centrumplan Hoogwoud
-    Overlast/vandalisme: hoever is de gemeente met het beleid en ontwikkelingen
o    Welke preventieve maatregelen worden er genomen tegen gebruik vuurwerk
o    Wat is de aangifteprocedure rondom vandalisme in Hoogwoud
-    Openbaar vervoer: busverbinding Hoogwoud-Obdam
      Hoogwoud-Hoorn

7. Centrumplan
Het conceptrapport van BRO was helder doch de stedenbouwkundige visie is te beperkt. Er is inmiddels aan BRO gevraagd deze visie uit te breiden met de woningbouw waarna dit  waarschijnlijk weer terug komt in commissie ruimte.

8. Overleg kleine kernen
Barbara is in september aanwezig geweest bij de oprichtingsvergadering. Er moet
meer aandacht komen voor de problemen rond kleine kernen. De problematiek is echter divers. Er wordt een vereniging opgericht die de dorpsraden kan vertegenwoordigen op provinciaal niveau. Er is voorlopig een contributie van € 50,- per jaar afgesproken.

9. Vervanging Joop
    Marcel Sloot heeft interesse maar kan nu nog niet deelnemen. We wachten.

10. kosten huur kantine
Nancy informeert bij de penningmeester van de ijsbaan wat een reële huurprijs is. De catering financieert ze uit de dorpskas.   
 
11. Communicatie
Nancy stelt voor om elkaar via de mail op de hoogte te stellen van onze activiteiten. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.

12. ontspanning
      Dit komt de volgende keer terug op de agenda

13. rondvraag
-    Voorgesteld wordt om aan het eind van het seizoen de werkzaamheden tot nu toe te evalueren.
-    Logo: wordt aan gewerkt
-    Ander emailadres. Adrie vraagt Hugo voor een oplossing
-    Overleg dorpsraden gemeente Opmeer: Wil stelt aan de secretariaten voor om op 22-02-08 een bijeenkomst te plannen.
-    Om meer belangstellenden te krijgen op de dorpsraadsvergadering lijkt het ons leuk om Hooghoutwoudt voor te stellen om samen iets te organiseren. Volgende keer bespreken met Bart.

12 november overleg B&W