Locatie: kantine ijsclub, aanvang 20.00 uur

1    Presentatie Award

2    Binnengekomen stukken/mededelingen

3     Notulen 18 januari 2010
 
4    Koningspade verkeersaanpassing
(verslag overleg gemeente/ dorpsraad/bewoners/HHNK)

5    Koningspade opruimplicht
 
6    AED's (stand van zaken)
 
7    Vaststellen agendapunten overleg met College van B&W

8    Bijeenkomst gezamenlijke dorpsraden- afvaardiging

9    Cursusaanbod Primo

10    Rondvraag