Aanvang 20.00 uur
Plaats: Kantine  ijsbaan

1.    Opening

2.    Notulen 29-10-2007

3.   Ingekomen Post: Besluitenlijst gemeente,
     Stukken comm samenlevingszaken,
                                   Primo
                  Uitn. 1e lustrum peuterspeelzalen 08-02-08    
4.    Mededelingen.

5.    Inspraakavond Herenweg/Middelweg
 
6.    Evaluatie Overleg B&W 12-11-07

7.  Ontwikkelingen Centrumplan

8.   Logo Dorpsraad

9.   Pardoes

10. Overleg dorpsraden gemeente Opmeer 22-02-08

11. Vaststellen datum openbare vergadering

12. ontspanning

13. Rondvraag

14. Sluiting