Agendapunten voor het overleg met B&W op 16 september 2013

1 Openbare Vergadering WMO

Zoals u weet
hebben we enkele maanden geleden een bijeenkomst georganiseerd voor dorpsraden,
seniorenraad, jeugdparlement, WMO adviesraad en vertegenwoordigers uit de
politiek van Opmeer om met elkaar van gedachten te wisselen over de WMO
kanteling. Dit leverde een vruchtbare avond op. We willen dit nu een vervolg
gaan geven en een openbare vergadering beleggen voor de bewoners van Hoogwoud.

We willen aan de
hand van concrete voorbeelden de mensen duidelijk maken welke gevolgen de WMO
kanteling met zich meebrengt. We vragen uw mening hierover en uw medewerking.

2
Mogelijk
CPO project op het terrein van het oude Pardoes

In een vorig
overleg hebben we al met u gesproken over mogelijke bouw op het oude
Pardoesterrein. U stond daar niet onwelwillend tegenover.

Wij vragen u nu
de mogelijkheid van een CPO project in de daarvoor bestemde media naar buiten te
brengen en planologische medewerking te verlenen. Daarna kunnen wij als
dorpsraad jongeren enthousiasmeren.

3
Overleg
tussen B&W en Dorpsraad

In ons vorig
overleg hebben we gesproken over het op tijd verkrijgen van het jaarplan. We
hopen dat dit gaat lukken komend jaar, zodat we in een vroeg stadium op de
hoogte zijn van plannen.

4
De
windturbines:

De gemeente
geeft aan dat ze er niet komen. De provincie geeft aan dat ze er niet komen.
Maar.... De Wieringermeer levert niet genoeg, dus er moet naar een andere locatie
gekeken worden. Wat betekent dit?

Gaat de overheid
overrulen?? Graag een uitspraak hierover.

5
Zijn er ontwikkelingen rond het Centrumplan?

6
Spoorvorming
in de klinkers op de Middelweg.

Is dit door de gemeente geconstateerd
en zo ja: welke maatregelen worden er genomen?