Opruimplicht voor hondenpoep
Toelichting: Wij zien nog steeds graag een algehele opruimplicht.
Hoe groot zijn de kansen dat dit (in een volgend programma) verwezenlijkt gaat worden? Bij het gezamenlijke overleg van de dorpsraden was er een groot draagvlak. Unaniem zien we een algehele opruimplicht binnen de bebouwde kom als wenselijk.

Renovatie Herenweg/Middelweg
Toelichting: Wanneer is de formele oplevering (geweest)?
Welke punten komen/kwamen daaruit naar voren?

Aansluitend op dit punt willen we de verkeersveiligheid rond garage Hoogwoud opnoemen. Door geparkeerde (vracht)auto’s is het zicht vlak bij het kruispunt Herenweg/Oosterboekel/ Hoogenboomlaan vaak slecht. Is daar iets aan te doen?

Centrumplan        Zijn er ontwikkelingen?

Nieuwbouw     In de Graaf Florisstraat gaat enige nieuwbouw plaatsvinden.
    Kunt u hier meer informatie over geven?

‘Baggerdepot’    Toelichting: Hoewel het geen baggerdepot mag heten, maken omwonenden zich nog steeds grote zorgen om wat ze er allemaal zien gebeuren. Heeft de gemeente nog steeds een goed beeld van wat er plaats vindt?